Koszty przesyłki10 lat na rynkuZwrot 14 dniCertyfikst SSL
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DRUMCENTER.PL

Data publikacji: 14.09.2011

 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:


1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego drumcenter.pl;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod drumcenter.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy drumcenter.pl a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem drumcenter.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3  Sklep internetowy działający pod adresem drumcenter.pl prowadzony jest przez:


Dane rejestrowe:

F.H.U Wiesława Klinikowska
ul. M. Konopnickiej 28
85-124 Bydgoszcz

Regon:090549121
NIP: 554-039-63-69
Nr wpisu: 11599 wydany przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy


Adres sklepu DrumCenter.pl

DrumCenter.pl - Sklep Perkusyjny
ul. Koperkowa 17
86-031 Osielsko k. Bydgoszczy

Regon: 090549121-00021

Wszelką korespondencję prosimy kierować na adres sklepu.

 

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.


2.5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.


2.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu drumcenter.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.


2.7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego


3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach. Rejestracja może zostać dokonana automatycznie lub ręcznie.


3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.


3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.


3.4. DrumCenter.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez DrumCenter.pl za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię sklepu.


3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody administratora DrumCentrer.pl


3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.


3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa,

b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,

c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla DrumCenter.pl,

e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży


4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową drumcenter.pl, dokonać wyboru z oferty sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.


4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.


4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.


4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a.) przedmiotu zamówienia,

b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c.) wybranej metody płatności,

d.) wybranego sposobu dostawy,

 

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.


4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z DrumCenter Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.


4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie zawartości zamówienia", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.


4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail zatytułowanej "Rozpoczęliśmy realizację Twojego zamówienia nr ... ." Wiadomość ta stanowi jednocześnie potwierdzenie poprawnej weryfikacji danych zawartych w Zamówieniu.


4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

V. Dostawa


5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.


5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym, przesyłką kurierską, przesyłką pocztową lub poprzez odbiór osobisty w siedzibie sklepu. Koszty dostawy przeliczane są automatycznie na podstawie wagi zamówienia wraz z jego opakowaniem. Dokładne koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia oraz w mailu potwierdzającym. Szczegółowy cennik kosztów przesyłek znajduje się pod adresem: http://drumcenter.pl/Dostawa-chelp-pol-19.html#koszty-dostawy


5.3. Czas dostawy zależy od spedytora wybranego podczas składania zamówienia spedytora i wynosi:

DPD: 1-2 dni roboczych od nadania
Poczta Polska: 2-14 dni roboczych od nadania
Paczkomaty InPost: 2-3 dni roboczych od dnia nadania


Szczegóły dotyczące czasu dostawy znajdują się pod adresem: http://drumcenter.pl/Dostawa-chelp-pol-19.html#czas-doreczenia


5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu drumcenter.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.


5.5 Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia lub specyfikacji Zamówienia, faktury VAT lub paragonu.

 

VI. Ceny i metody płatności


6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła.

a) cena przekreślona (promocje lub wyprzedaż) oznacza sugerowaną cenę detaliczną importera lub stanowi poprzednio widoczną cenę.


6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a.) przelewem na numer konta bankowego 50 1020 5558 1111 1338 8970 0005 (INTELIGO PKO BP)

b.) płatnością w systemie elektronicznych płatności przelewy24.pl

c.) płatnością poprzez system ratalny Santander

d) płatność gotówką lub kartą płatniczą w Siedzibie sklepu.

 

VII. Prawo odstąpienia od umowy.

7.1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 ( czternastu) dni kalendarzowych od daty otrzymania przesyłki.

W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z gotowego formularza  i powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, oraz dokonać zwrotu towaru / towarów do sklepu wysyłając przesyłkę na adres:

DrumCenter.pl - Sklep Perkusyjny
Koperkowa 17
86-031 Osielsko
z dopiskiem "ZWROT"


7.2. Bezpośrednio koszt zwrotu produktu do Sklepu w wyniku odstąpienia od umowy ponosi Konsument. Jednocześnie konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy, funkcjonowanie.

7.3. Zwracane towary muszą być kompletne w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, a także jej cechy i funkcjonowanie. Sklep zwróci Konsumentowi uiszczoną należność nie później niż w ciągu 14 dni. Konsument może wybrać formę zwrotu środku w oświadczeniu o odstąpieniu. Domyślna forma zwrotu środków jest identyczna z formą uiszczenia zapłaty za zamówienie.

7.4. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt do Sklepu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

7.5 Sklep nie odbiera przesyłek wysyłany za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

 

 

 

Odstąpienie od umowy - Przykładowe gotowe odstąpienie od umowy 

 


7.6. Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku

  • nagrań muzycznych i audiowizualnych oraz programów komputerowych zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
  • towarów wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;
  • towarów, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zużyciu (np. pałki, naciągi)
  • dostarczania prasy


VIII. Zwrot należności

7.1. Sklep dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

 

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów


8.1. DrumCenter.pl jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.


8.2. Zgłoszenia Reklamacje i gwarancyjne należy kierować na adres serwis@drumcenter.pl. DrumCenter zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.


8.3. DrumCenter.pl nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej.


Odstąpienie od umowy
-
Przykładowy szablon zgłoszenia gwarancyjnego

 


IX. Prawo autorskie i majątkowe

 


9.1 Kopiowanie i wykorzystywanie jakichkolwiek treści w całości lub części ze strony http://drumcenter.pl bez pisemnej zgody
 jest zabronione.


9.2 Sklep drumcenter.pl dopuszcza możliwość komercyjnego wykorzystania materiałów (przez inne sklepy lub firmy) do których posiada prawa autorskie lub majątkowe za opłatą w wysokości 400 zł netto (słownie: czterysta złotych) od każdego użytego opisu produktu, artykułu lub zdjęcia.


9.2 W przypadku naruszenia praw autorskich lub majątkowych podmiot naruszający owe prawa musi zapłacić sumę w wysokości dwukrotności należnego wynagrodzenia od każdego nieuprawnionego użycia, oraz trzykrotność  należytego wynagrodzenia w przypadku gdy naruszenie jest zawinione.X. Postanowienia końcowe


10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy DrumCenter.pl a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.


10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy DrumCenter.pl a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę DrumCenter.pl


10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Ilość: 0 szt.
Suma: 0.00
Obserwujesz: (0)
2018-02-05
Przeprowadzka 2018

 

Z uwagi na zmianę lokalizacji siedziby od dnia 05.02.2018 sklep stacjonarny i show room będą nieczynne od odwołania. 

 

Wysyłki i magazyn funkcjonują normlanie z wyłączeniem 7-10.02.2018 (fizyczne przenosiny)

 

2017-12-21
Godziny otwarcia

Sylwestrowe godziny otwarcia

30.12 (sb) - 10:00 - 14:00
02-04.01 - Inwentaryzacja Sklep Nieczynny

 

Załoga DrumCenter życzy w nowym roku mnóstwa pomysłow, motywacji, cierpliwości oraz jak zawsze RÓWNEGO KLIKA! :)

 

2017-12-04
Dzień Darmowej Dostawy 5 grudnia

 

 


Wszystkie zamówienia złożone 5 grudnia (wtorek) 2017 roku, pomiędzy godziną 00:01 a 23:59 premiowane będą darmową wysyłką.

Raty
DrumCenter Bydgoszcz na Facebooku DrumCenter Bydgoszcz na Youtube DrumCenter Bydgoszcz na Instagramie
DrumCenter - Najlepszy Sklep Perkusyjny

Mobilna wersja sklepu

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel